БЕЗПЛАТНА ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ СВЪРЗАНА СЪС СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ, ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ, ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПЕРСОНАЛА И ДРУГИ

Счетоводните услуги, които предлагаме са насочени към юридически и физически лица, без значение размера и бранша на фирмата. Услугите ни могат да бъдат както абонаментни, така и еднократни

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

 • Изготвяне на счетодона политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с нуждите на клиентите
 • Текуща обработка на първични счетоводни документи
 • Текущо осчетоводяване на стопанските операции
 • Съставяне и осчетоводяване на вторични счетоводни документи
 • Отчитане на дълготрайните активи и съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план
 • Обработка на складови наличности и аналитична отчетност според нуждите на фирмата
 • Проследяване на задълженията към доставчици и вземанията от клиенти
 • Изготвяне и подаване на справки-декларации и дневници по ЗДДС, както и VIES декларации
 • Изготвяне и подаване на Интрастат
 • Систематизиране и обобщаване на счетоводната информация
 • Обработка на извлечения от банковите сметки 
 • Обработка на документи за командировки
 • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителни и данъчни задължения на фирмата
 • Изготвяне на справки, поискани от клиента
 • Изготвяне и подаване на ГФО 

ВИЖ ПРОМОЦИИ

ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

 • Регистрация и дерегистрация по ЗДДС
 • Следена на нормативни срокове за данъци и декларации
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления
 • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
 • Подготвяне и подаване на необходимите документи за данъчната администрация във връзка с проверки и ревизии
 • Удостоверение за актуално състояние, наличие и липса на задължения
 • Представителство и защита пред органите на НАП и НОИ
 • Съвети при съставянето на обяснения за органите на НАП

ВИЖ ПРОМОЦИИ

ТРЗ

 • Изготвяне на трудови договори и анекси към тях, длъжностни характеристики, заповеди за назначаване или прекратяване на трудовите правоотношения и подаване на уведомления към НАП
 • Ежемесечно изготвяне и изчисляване на ведомост за работна заплата
 • Изготвяне и подаване на декларации обр.1 и обр.6
 • Подаване на болнични листове на работници и служители
 • Изготвяне на документи за пенсиониране
 • Изготвяне на сметки за изплатени суми и служебни бележки за дохода на лицата
 • Попълване на трудови книжки

ВИЖ ПРОМОЦИИ

ДРУГИ УСЛУГИ

 • Събиране на документи от офиса на клиента
 • On-line банкиране 
 • Подготовка на документи за кандидатстване за кредит
 • Подаване на документи към различни институции
 • Други

ВИЖ ПРОМОЦИИ